Yuri Shimmyo

Google maps - Reduction linocut - Image size 22x25cm
Google maps - Reduction linocut - Image size 22x25cm
Verde - Reduction linocut - Image size 30x30cm
Verde - Reduction linocut - Image size 30x30cm

Copyright © Yuri Shimmyo

Printmaking 2020-2021

Back to Printmaking